กฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
 
นายฤทธิรณ แวอาแซ
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
นางถนอมรัตน์ บุญสุวรรณ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางสาววิบูลย์ แซ่หว่อง
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวฮุสนา ยีสมัน
นิติกรชำนาญการ