กลุ่มงานเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 
นางเกษร ทนงาน
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ
นางเนาวรัตน์ วิทยสุนทร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวชื่นใจ ทองด้วง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวกุลธิดา เรืองกูล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสุภัค ดอเลาะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางตอฮีเราะห์ หะยีมะ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลฯ