กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
 
นายอรรณพ คณานุรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางศรีสมพร นิลวิสุทธิ์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางพรทิวา ไชยราษฎร์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางสาวนารีมาน กามาแลบา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
นางสาวสุมณฑา สะอะ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ