กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
 
นายกฤตภาส วิรัตน์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางสาวละม่อม พรหมปลอด
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางศรีสมพร นิลวิสุทธิ์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางสาวสุมณฑา สะอะ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางสุพัตรา อินทรปรีดา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายสุกรี เจะเงาะ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศันสนีย์ แก้วกระบัตร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน