กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
 
นางสาวละม่อม พรหมปลอด
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางศรีสมพร นิลวิสุทธิ์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางสาวสุมณฑา สะอะ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางสาวนารีมาน กามาแลบา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางสุพัตรา อินทรปรีดา
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญงาน