กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
นายบัณฑิต รอดมาก
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
นางสาวนิดา สุหลง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางสาวยาวาเฮย์ อาแว
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางสาวสารียา เจะแม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลฯ