กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
นางพจนารถ แก้วเพชร
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายพิศิษฐ์ ชุ่มชื่น
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
นายสุกรี เจะเงาะ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพาริ มะยูนุห์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลฯ