ท้องถิ่นอำเภอ
นายลูไอ อาดำ
ท้องถิ่นอำเภอเมือง
   
นางสาวมารีแย เจะดราแม
ท้องถิ่นอำเภอยะรัง
   
นางสาวปารีด๊ะ สาแล๊ะ
ท้องถิ่นอำเภอหนองจิก
   
นางสาวเกศกานดา งวดเนี่ยว
ท้องถิ่นอำเภอโคกโพธิ์
นางสาวอริญชญา จรุงกิตติกุล
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
(ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอโคกโพธิ์)
นางอาอีเซาะ แวเด็ง
ท้องถิ่นอำเภอยะหริ่ง
 
นายอภัย หมื่นสิทธิ์
ท้องถิ่นอำเภอปะนาเระ
นางสาวหนึ่งฤทัย สังข์จีน
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
(ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอปะนาเระ)
นางอุไร บุณยาดิศัย
ท้องถิ่นอำเภอมายอ
 
นายอุทัย บุญแก้วสุข
ท้องถิ่นอำเภอสายบุรี
 
นายปกรณ์ กีลีมอ
ท้องถิ่นอำเภอทุ่งยางแดง
 
นายวสันต์ ยอดศรี
ท้องถิ่นอำเภอกะพ้อ
 
นางนารีมาน สวามิภักดิ์
ท้องถิ่นอำเภอแม่ลาน
 
นายอัสมาน มูเด็ง
ท้องถิ่นอำเภอไม้แก่น