ผู้บริหาร สถจ.ปัตตานี
 
นายเพิ่ม เพ็ชรพรหม
ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
นางพจนารถ แก้วเพชร
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายอรรณพ คณานุรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางเกษร ทนงาน
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ
นายบัณฑิต รอดมาก
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
นายฤทธิรณ แวอาแซ
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์