อำนาจหน้าที่
๑.
งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
 
๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  ของสำนักงาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุม การประชาสัมพันธ์ การจัดเวรดูแลสถานที่ทำงาน งานเลขานุการหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานใด
 
๒) การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด การขออนุญาตลาในกรณีต่างๆ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับบำเหน็จบำนาญ และการขออนุญาตเดินทางไปราชการ ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   
๒.
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
 
๑) งานด้านการบริงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด
 
๒) การจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
๓) การประสานงานกับสำนักงานคณะ กรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ร่วมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด
 
๔) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น และสมาชิกสภา หรือผู้บริหารท้องถิ่น
   
๓.
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
 
๑) การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยและการออกหนังสือรับรองบุคคลการออกบัตรประจำตัวและการลาของสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
๒) การกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
๓) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
๔) การดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
๕) การประสานงานโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ และการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
๔.
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
 
๑) การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น การดำเนินการ ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบและการขอจำหน่ายหนี้สูญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
๒) การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนการพิจารณาผู้ละทิ้งงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
๓) ประสานการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
๔) งานเกี่ยวกับคดีความรับผิดทางละเมิด คดีปกครอง คดีทางแพ่งและอาญา แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการให้คำปรึกษาวินิจฉัย และตีความข้อกฎหมาย
 
๕) การร้องทุกข์ ร้องเรียนข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ของ อปท. ตลอดจนการดำเนินการทางวินัย
   
๕.
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
 
๑) การดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินต่างๆ  ของข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เช่น เงินเดือน เงินสวัสดิการ ค่าเช่าบ้านค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และของข้าราชการ หรือพนักงานตามโครงการถ่ายโอนบุคลากร และการพิจารณาตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ           การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจำ อปท.
 
๒) เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งการจัดสรรภาษีและรายได้ ของ อปท.
 
๓) การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินคงเหลือประจำวัน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการจ่ายเงิน รวมทั้งการจัดทำคำขอ/จัดสรร ควบคุมงบประมาณ การรายงานและงบเดือน
 
๔) การวางระบบควบคุมภายในของ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และ อปท.
   
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ๑๒ อำเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
 
การส่งเสริม สนับสนุน อปท.ในพื้นที่ โดยการให้คำแนะนำปรึกษา อปท. ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน บัญชี การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้ อปท. มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการบริการสาธารณะ